top of page

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 25 :Μαΐου 2018

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που ενδεχομένως επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία με έδρα στην Θεσσαλονίκη , 26ης Οκτωβρίου 10 email: vrettalaw@gmail.com τηλ: 2310530160, website: www.vrettalaw.gr  ενημερώνει ότι, για σκοπούς εκτέλεσης του Έργου  της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων ,πελατών , προμηθευτών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε  στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 10, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627 email: info@vrettalaw.gr  τηλ: 2310530160.

 

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. oονοματεπώνυμο/επωνυμία ατομικής επιχείρησης/προσωπικής εταιρίας, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ιδιότητα/επάγγελμα, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, πλήρης στοιχεία διεύθυνσης αποστολής μηνιαίων λογαριασμών, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, λήψεις από κάμερες ασφαλείας (CCTV), βιογραφικά σημειώματα, κλπ.),  το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία, τα επεξεργάζεται μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να το πράξει.

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν ενδεικτικά:

(α) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και της Εταιρίας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία και να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, αγαθών, υλικών, εγκαταστάσεων,

(β) η συμμόρφωση με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο,  η διαπίστωση γενικότερα παραβατικής συμπεριφοράς που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια ή/και υγεία και την ομαλή λειτουργία.

(γ) η διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων, όπως για παράδειγμα η παροχή πρώτων βοηθειών και γενικότερα συνδρομής σε περίπτωση ατυχήματος,

(δ) η συγκατάθεση που μας παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές του Δικηγορικού Γραφείου Βρέττα Δ. Μαρία,, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε το θελήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δικηγορικού  Γραφείου Βρέττα Δ. Μαρία,

ε) Ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι απαιτείται κάτι τέτοιο κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής εντολής ή με έτερης υποχρέωσης που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) σε περιπτώσεις όπου καλόπιστα θεωρήσουμε ότι είναι πρόσφορο ή αναγκαίο για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αστικής, διοικητικής, ποινικής ή άλλης φύσης κυρώσεων, β) όταν επιβάλλεται για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή την ασφάλεια του Δικηγορικού Γραφείου Βρέττα Δ. Μαρία ή του ευρύτερου κοινού, γ) αν απαιτείται για να προστατεύσουμε το προσωπικό και τις υπηρεσίες μας από δόλιες, καταχρηστικές ή παράνομες ενέργειες, δ) για τη διερεύνηση και υπεράσπιση του οργανισμού από ισχυρισμούς τρίτων και ε) για τη συνδρομή διοικητικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Κοινωνικά δίκτυα

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω των Social Media σελίδων του Δικηγορικού Γραφείου Μαρίας Δ. Βρέττα. Το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία δεν τηρεί άμεση σχέση με τους τελικούς χρήστες του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου και επίσης δεν αποφασίζει πως το τελευταίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα του τελικού χρήστη. Το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο που της επιτρέπεται από την κάθε πλατφόρμα Social Media. Η αλληλεπίδραση του τελικού χρήστη με αυτές τις πλατφόρμες διέπεται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει. Αν είστε χρήστης ενός από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία έχει επίσημη σελίδα και θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τυχόν δεδομένα που έχουν συλλεγεί σχετικά με εσάς σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το οικείο κοινωνικό δίκτυο.

 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων εκτός Εταιρίας

Το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία,  αποστέλλει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης αποθηκεύονται από το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία,. Τέλος, το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία, συνεργάζεται με εταιρίες πληροφορικής, οι οποίες παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας. Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, οι εταιρίες πληροφορικής ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να εκτελούν πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Στις περιπτώσεις αυτές το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία, παραμένει υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία, διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες κρατικές αρχές,  όταν επιβάλλεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

Analytics

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας www.vrettalaw.gr από τους επισκέπτες μας. Τα Google Analytics μας παρέχουν συγκεντρωτικά δεδομένα προς υποβοήθηση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η Google, ως τρίτο μέρος, ελέγχει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Google Analytics και θα πρέπει να ελέγξετε τις δικές της πρακτικές απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.vrettalaw.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναφορικά με την πολιτική απορρήτου της Google για τα Google Analytics στη διεύθυνσηhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση:

26ης Οκτωβρίου 10, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627 email: vrettalaw@gmail.com  τηλ: 2310530160.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι αναρτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο (embedded) περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κλπ.), που προβάλλεται με την χρήση iframe ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης μετέβαινε απευθείας στον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον μηχανισμούς παρακολούθησης και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Διαφημιστικά Δίκτυα Τρίτων Μερών

Συνεργαζόμαστε με διαφημιστικά δίκτυα για να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων και να αξιολογήσουμε την επιτυχία της εκάστοτε καμπάνιας μας. Τα διαφημιστικά δίκτυα είναι τρίτα μέρη που προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις επισκέψεις σας τόσο στο δικό μας όσο και σε άλλους ιστότοπους. Τούτο επιτρέπει την κατάλληλη στόχευση των διαφημίσεων, προβάλλοντας ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που αναμένεται να σας ενδιαφέρουν. Οι πάροχοι δικτύων διαφημίσεων, οι διαφημιζόμενοι, ή / και οι υπηρεσίες μέτρησης επισκεψιμότητας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, JavaScript, web beacons (συμπεριλαμβανομένων clear GIFs), Flash LSOs και άλλες τεχνολογίες για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους και να προσαρμόσουν το διαφημιστικό περιεχόμενο για εσάς. Αυτά τα cookies τρίτων μερών και οι συναφείς τεχνολογίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους και όχι από την παρούσα. Μπορούμε να παρέχουμε στα διαφημιστικά δίκτυα δεδομένα σχετικά με την χρήση των ιστότοπων μας, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας.
Μπορείτε να αιτηθείτε την εξαίρεση από πολλά δίκτυα διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε Network Advertising Initiative («NAI») και Digital Advertising Alliance («DAA»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανωτέρω οργανισμούς και τις συναφείς επιλογές σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εξαίρεσής σας από προβολή διαφημίσεων που τελούν υπό τη διαχείριση μελών NAI και DAA, επισκεφτείτε τους αντίστοιχους ιστότοπους:optout.networkadvertising.org (NAI) και www.aboutads.info/choices (DAA).

Η εξαίρεση από ένα ή περισσότερα μέλη των Network Advertising Initiative («NAI») ή / και Digital Advertising Alliance («DAA») σημαίνει μόνο ότι τα μέλη αυτά δεν θα παρέχουν πλέον στοχευμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις σε εσάς. Δε συνεπάγεται πλήρη παύση προβολής στοχευμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων στον ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστότοπους. Ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, για παράδειγμα με βάση τον συγκεκριμένο ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί. Επιπρόσθετα, εάν τα προγράμματα περιήγησής σας έχουν ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτουν τα cookies κατά την επίσκεψη των ανωτέρω σελίδων εξαίρεσης ή στη συνέχεια διαγράψετε τα συγκεκριμένα cookies, ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό υπολογιστή ή αλλάξετε προγράμματα περιήγησης ιστού, η εξαίρεσή σας από NAI ή DAA ενδέχεται να μην είναι πλέον αποτελεσματική. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες NAI και DAA, που είναι προσβάσιμες από τους παραπάνω συνδέσμους.

Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στην πάνω μέρος της πολιτικής απορρήτου. Πριν από οποιαδήποτε ενημέρωση που θα καθιστούσε σε σημαντικό βαθμό λιγότερο περιοριστική αυτήν την πολιτική απορρήτου, ως προς την επεξεργασία ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν πριν από την ενημέρωση, θα προβούμε σε εκ των προτέρων ειδοποίηση αναφορικά με την επικείμενη ενημέρωση, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να είστε ενήμεροι για τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα 

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Μαρία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν και εφόσον το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία τα επεξεργάζεται με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, όταν υφίσταται υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα προς το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Εταιρία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που ενδεχομένως επιδιώκει το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς στο Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας και για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην : Ταχυδρομική διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 10, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627 email: vrettalaw@gmail.com  τηλ: 2310530160.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (: Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr)

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο Βρέττα Δ. Μαρία     εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το δικηγορικό γραφείο λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

bottom of page