top of page

Κληρονομικό Δίκαιο

 

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς

 Η αποδοχή της κληρονομιάς είναι η δήλωση της επιθυμίας του προσωρινού κληρονόμου να γίνει και οριστικός κληρονόμος του θανόντος και συνεπώς η παραίτησή του από το δικαίωμά του να αποποιηθεί την κληρονομία. Ρητή αποδοχή της κληρονομιάς γίνεται με σύνταξη σχετικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς, η οποία συνήθως περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, αφού απαιτείται δημόσια έγγραφο. Ωστόσο μπορεί να γίνει και με δήλωση στη Γραμματεία του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου. Συνέπεια της πράξης αυτής είναι ότι ο προσωρινός κληρονόμος καθίσταται οριστικός κληρονόμος, ωστόσο ακόμη δεν αποκτά κυριότητα επί των ακινήτων της κληρονομιάς. Για να καταστεί κύριος θα πρέπει να μεταγραφεί η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής της κληρονομιάς στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς υπάρχει όταν η θέληση του προσωρινού κληρονόμου να γίνει οριστικός συνάγεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του. Τέτοιες πράξεις που εξωτερικεύουν τη θέληση αυτή είναι λόγου χάρη η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου που αναγράφει τον αιτούντα ως κληρονόμο, η άσκηση διεκδικητικής αγωγής για πράγμα της κληρονομιάς που έλαβε τρίτος, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρησιμοποίηση πράγματος της κληρονομιάς σαν δικό του πράγμα και άλλες. Η παράλειψη, επίσης, του προσωρινού κληρονόμου να αποποιηθεί την κληρονομιά εντός της προβλεπομένης βραχείας προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τότε που έμαθε την επαγωγή της κληρονομιάς και τον λόγο της επαγωγής συνεπάγεται σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς (πλασματική αποδοχή της κληρονομιάς), τεκμαίρεται δηλαδή ότι αποδέχθηκε σιωπηρά την κληρονομιά.

 Όταν η κληρονομιά αποτελείται επί το πλείστον από χρέη, ο νόμος παρέχει στον κληρονόμο την δυνατότητα να αποδεχθεί αφενός την κληρονομιά, αφ’ ετέρου να περιορίσει την ευθύνη για τα χρέη της μέχρι το ενεργητικό μέρος της τελευταίας, άρα αποκλείει ευθύνη για τα χρέη της κληρονομιάς με την προσωπική του περιουσία. Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, όπως ονομάζεται, γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αποδοχή δηλαδή με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς. Μετά από την δήλωση αυτή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς αποχωρίζονται αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν ξεχωριστή ομάδα. Η προθεσμία της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής είναι ίδια με την προθεσμία της αποποίησης. Ο κληρονόμος που θα προβεί σε αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής πρέπει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, διαφορετικά μπορεί να εκπέσει από το ευεργέτημα αυτό και καθίσταται απλός κληρονόμος, με ότι συνέπειες αυτό συνεπάγεται. Συγκεκριμένα πρέπει: α) να συντάξει απογραφή του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δήλωση αποδοχής ενώπιον Συμβολαιογράφο ( μη σύνταξη και κατάθεση της απογραφής από τον κληρονόμο στον γραμματέα του δικαστηρίου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας οδηγεί σε απώλεια του ευεργετήματος) , β) η απογραφή που θα συνταχθεί να μην είναι ανακριβής εκ δόλου ή να μην διαχειρίζεται την κληρονομική ομάδα δόλια και γ) να μην εκποιήσει ακίνητα της κληρονομιάς χωρίς προηγούμενη άδεια δικαστηρίου. Πρόσωπα που εκ του νόμου κληρονομούν με το ευεργέτημα της απογραφής είναι α) το Δημόσιο και β) οι ανήλικοι, οι οποίοι όμως, υποχρεούνται να συντάξουν την απογραφή εντός ενός έτους από την ενηλικίωση τους, αλλιώς χάνουν το ευεργέτημα.Ο κληρονόμος, (εκ διαθήκης ή άνευ διαθήκης), πρέπει να υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς εντός 6 μηνών εάν στην Ελλάδα έχει την κατοικία του, ή εντός 12 μηνών, εάν ζει στο εξωτερικό. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου, κατ 'αρχήν ξεκινά από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από την ημερομηνία της επικύρωσης της διαθήκης. Η υποχρέωση περί του φόρου κληρονομιάς, υπόκειται στην εκτίμηση της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, επί την βάση της εξέτασης των επιπέδων συγγένειας με τον θανόντα και τυχόν φορολογικών απαλλαγών.

 

Έκδοση Κληρονομητηρίου

Κληρονομητήριο:Πρόκειται για ένα ειδικό Πιστοποιητικό που πιστοποιεί ότι κάποιος είναι κληρονόμος ή κληροδόχος ή εκτελεστής διαθήκης ή καταπιστευματοδόχος και εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Το κληρονομητήριο χορηγείται από το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία/διαμονή του. Εάν δεν έχει διαμονή το δικαστήριο της πρωτεύουσας του κράτους. Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι ο καθένας μπορεί να ζητήσει κληρονομητήριο για τη μερίδα του. Έχουν όμως τη δυνατότητα να ζητήσουν και κοινό κληρονομητήριο το οποίο πιστοποιεί την κληρονομική ιδιότητα και τις κληρονομικές μερίδες όλων των κληρονόμων. Την έκδοση κληρονομητηρίου μπορούν να ζητήσουν και οι δανειστές της κληρονομιάς ή του κληρονόμου όπως και ο σύνδικος της πτώχευσης. Δεν νομιμοποιούνται αντίθετα να το ζητήσουν ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς ή εκκαθαριστής της κληρονομιάς.

 

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται το κληρονομητήριο:

1. Στις περιπτώσεις που ο κληρονόμος συναλλάσσεται με τράπεζες προκειμένου να πληροφορηθεί την ύπαρξη κατάθεσης ή μη χρηματικών ποσών του κληρονομουμένου καθώς και να του επιτραπεί η ανάληψή τους.Αναφορικά με τα Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα θα πρέπει να σημειωθεί πως το εκάστοτε Νομικό Τμήμα της κάθε Τράπεζας ενδέχεται να απαιτεί κάθε φορά (ανάλογα με την περίπτωση) διαφορετικά έγγραφα.

2. Όταν πρόκειται να καταρτιστεί συμβόλαιο αγοράς για ακίνητο που κληρονόμησε ο πωλητής. Σε αυτήν την περίπτωση, η ύπαρξη κληρονομητηρίου που να βεβαιώνει ότι ο πωλητής είναι πράγματι κληρονόμος κατοχυρώνει τον αγοραστή σε περίπτωση που δημοσιευτεί εκ των υστέρων διαθήκη με αντίθετο περιεχόμενο.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διαδικασία δηλώσεων και αποδοχής κληρονομιών, την σύνταξη διαθηκών, την έκδοση κληρονομητηρίου, την δημοσίευση διαθηκών καθώς και την άσκηση αγωγών περί κλήρου, ακύρωση διαθήκης, προσβολή νομίμου μοίρας. Διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό κληρονομικών υποθέσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε τη συμβουλή μας και να μας αναθέσετε την κληρονομική σας υπόθεση.

 

bottom of page