Υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κτηματολόγιο

Εταιρικό Δίκαιο και Συγχωνεύσεις

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Διαχείριση Περιουσίας

Εργατικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Πλήρης νομική υποστήριξη Εταιριών 

GDPR

Συμβουλευτική Δικηγορία