• Προσωρινή σύνταξη και διαδοχική ασφάλιση: Χωρίς αναζήτηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης από τους άλλους πρώην φορείς η έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης   17/12/2020

Με τα σχετικά έγγραφα: εγκύκλιος 23/16, εγκύκλιος ΟΑΕΕ 20/2016, Σ40/14/6.3.2017 και εγκύκλιος 4/2018 έχουν δοθεί οδηγίες για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

Ειδικά οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης που επιθυμούν να τους χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη συνυποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούν όχι μόνο όλες τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής της προσωρινής παροχής και οφείλουν να δηλώνουν τους πρώην ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς στους οποίους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά, το χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, τον πρώην ενταχθέντα φορέα στον οποίο έχουν τυχόν οφειλές καθώς και το ποσό οφειλής.

Παρατηρήθηκε κατά την εξέταση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης οι υπηρεσίες συντάξεων Μισθωτών να ζητούν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Μη Μισθωτών βεβαιώσεις με το χρόνο ασφάλισης των ενδιαφερομένων, προκειμένου να προβούν σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

Δεδομένου ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο οικονομικής υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, και ότι η έκδοσή της βασίζεται στα στοιχεία που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου, με το Γενικό Έγγραφο Σ23/10/17.12.2020 ο e-ΕΦΚΑ δίνει οδηγίες στις Υπηρεσίες συντάξεων Μισθωτών να προβαίνουν στην έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης, χωρίς να αναζητούν από τους άλλους πρώην φορείς Μη Μισθωτών βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης.